Autófilus adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Társaságunk könyvelője

Társaságunk honlap üzemeltetője

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

Az érintett jogainak elősegítése

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL, VALAMINT AZ AJÁNLATKÉRÉS SORÁN KEZELT ADATOKRÓL

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

CÉGNÉV:

Autó Filus Kft.

SZÉKHELY:

2030 Érd Ercsi út 34.

ADÓSZÁM:

23962725-2-13

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

13-09-157272

KÉPVISELI:

Lendvai József

:

(a továbbiakban: Társaság)

ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Társaságunk könyvelője

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll.

ADATFELDOLGOZÓ:

„Moira” Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság

SZÉKHELY:

2463 Tordas, Hangya sor 4.

ADÓSZÁM:

29121768-1-07

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

07-06-016046

KÉPVISELI:

Zrufkó Péter

2. Társaságunk honlap üzemeltetője

A Társaságunk honlapjának üzemeltetését külön megbízási szerződés alapján egyéni vállalkozó végzi, amelynek során Társaságunk a megbízó, mint adatkezelő nevében a honlap karbantartási munkálatai során személyes adatokhoz férhet hozzá.

ADATFELDOLGOZÓ:

Méreg István Egyéni Vállalkozó

SZÉKHELY:

1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos utca 15.

ADÓSZÁM:

68378284-1-41

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

3. Az érintett jogainak elősegítése

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

4. Szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében végzett adatkezelés

A szerződéses jogalap akkor alkalmazható, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A szerződéses jogalap megfelelő jogalap lehet arra az esetre, ha az adatkezelő ún. „kötelezően megadandó” adatokat kér az érintettől. A Rendelet ezen jogalapjának alkalmazása azonban nem vezet ahhoz, hogy valamely, a szerződés végrehajtásához nem szükséges adatkezelés esetében a hozzájárulás helyett a rendelet e jogalapját alkalmazza a társaság, és emiatt ne szerezné be az érintett hozzájárulását.

IV. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

Tájékoztatás, az érintett joggyakorlásának elősegítése

Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),

c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,

e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte meg

Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

4. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania.

5. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

6. A törléshez való jog (Rendeletben: „az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

10. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

12. Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) az adatkezelő nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

Kezdőlap:
Műszaki vizsga
Műszaki vizsga, környezetvédelmi vizsgálat.Szolgáltatásainkat a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött megállapodás alapján végezzük. Műszaki vizsga telephelyünkön A feladatokat jól képzett, az előírt végzettségi követelményeknek megfelelő alkalmazottaink látják el.
Eredetiségvizsgálat
Eredetiség vizsgálat: Bizonyára már Benned is felmerült többször a gondolat, hogy miért kell egy már korábban megvizsgált járművet vásárláskor, eladáskor ismételten eredetiségvizsgálatra elvinni.
Tachográf vizsgálat.
Tachográf vizsgálat. Minősítés A mérőkészülék pontosságának, helyes működésének ellenőrzése. Előírt gyakorisága: hat évente. Korábban a menetíró készülék mérési képességeit az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) –val kellett ellenőriztetni, hitelesíttetni. A mérésügyi törvény változása óta ezen készülékek kikerültek a hitelesítendő eszközök köréből, így az időszakos minősítésüket – feljogosítása, felkészült személyzete, vizsgáló és mérőeszközeinek köre alapján – a Autó Filus Kft. is végezheti.

129 db Tachográf vizsgálat

Hamarosan lejár a műszaki vizsgád?
Túl sok a kókler műszaki vizsga állomás, ahol köztudottan “csak autószerelők” vizsgáztathatnak? Azt sem tudod, hogy hol kezd a keresést? Úgy érzed a műszaki vizsgáztatás csak egy felesleges, kötelező nyűg? NEM kell, hogy így legyen!

10 év tapasztalat
1049 db műszaki vizsga
650 db eredetiségvizsgálat
129 db Tachográf vizsgálat

Amiért megéri nálunk vizsgáztatnod…
Mert minden műszaki vizsga előtt elvégzünk egy előzetes állapotfelmérést, ami garantálja Neked műszaki vizsgád sikerességét! Nálunk biztosan nem veszítheted el a befizetett vizsgadíjat!
A műszaki vizsgán túl…
Márka és típusfüggetlen autójavítást is vállalunk! Esedékes lenne Nálad egy olajcsere? Kérd kedvező árajánlatunkat!
Nem csak személyautókat műszaki vizsgáztatunk…
Márkafüggetlen műszaki vizsga állomásunkon az alábbi járművek műszaki vizsgáztatását végezzük.
Eredetiségvizsgálatra van szükséged?
Sok megtévesztő eredetiségvizsgáló állomás árkedvezménnyel hirdeti az eredetiség vizsgát. Bármelyik eredetiségvizsga állomást is választod, fontos tudnod, hogy az árak mindenhol megegyeznek, mert hatóságilag szabályozva vannak!
Mennyibe kerül az eredetiségvizsgálat?
Az eredetiség vizsga ára fix, hatóságilag elő van írva a jármű paraméterei alapján.
Ha már tudod, hogy eredetiségvizsgálatra van szükséged…
Nincs más dolgod, mint kiválasztani, hogy hol szeretnél eredetiség vizsgáztatni.

Lábléc:
Rólunk:
Rólunk
Túl sok a kókler műszaki vizsga állomás, ahol köztudottan “csak autószerelők” vizsgáztathatnak? Úgy érzed a műszaki vizsgáztatás csak egy felesleges, kötelező nyűg? NEM kell, hogy így legyen!

Nálunk – az elővizsgának köszönhetően – garantált a sikeres műszaki vizsga, korrekt áron!

Róulnk aloldal:
Rólunk.
Cégünk 2007-ben kezdte meg működését mai formájában, de vezetőink és kollégáink jelentős része már több mint két évtizede dolgoznak ebben a szakmában. Mivel a cég irányítói egyben tulajdonosok is, legfőbb célunknak tekintjük a hosszú távú biztonságos működést, üzletpolitikánkat is ennek függvényében alakítottuk ki.
Csak az elégedett Ügyfél a jó ügyfél, és legjobb reklám a tisztességesen elvégzett munka.
Dolgozóink több éves gyakorlattal rendelkeznek. Partnereink egy részével már megalakulásunk óta együtt dolgozunk, büszkék vagyunk a hosszú távú üzleti kapcsolatainkra.
Cégünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság szerződött partnere.
Miért Minket?
Mert minden műszaki vizsga előtt elvégzünk egy előzetes állapotfelmérést, ami garantálja Neked műszaki vizsgád sikerességét! Nálunk biztosan nem veszítheted el a befizetett vizsgadíjat!
Mert saját vizsgaállomásunknak köszönhetően, akár a helyszínen is megvárhatod a műszaki vizsgát, 1 óra alatt elkészülünk!
Nálunk fix vállalási ár van, nincsenek váratlan meglepetések, többlet kiadások
Kérésre, a megbeszélt helyre elmegyünk a járműért, amit átveszünk, majd a munka elvégzése után visszaadunk megrendelőnknek. További részletekről elérhetőségeink valamelyikén érdeklődhetsz.
Több száz elégedett ügyfelünk igazolja számunkra, hogy jól végezzük munkánkat, mikor újra és újra megtisztelnek bizalmukkal, és minket választanak. Telefonálj, foglalj időpontot, cégünk a lehető leghamarabb levizsgáztatja gépjárművedet!

Műszaki vizsga aloldal

Hamarosan lejár a műszaki vizsgád?

Túl sok a kókler műszaki vizsga állomás, ahol köztudottan “csak autószerelők” vizsgáztathatnak? Azt sem tudod, hogy hol kezd a keresést? Úgy érzed a műszaki vizsgáztatás csak egy felesleges, kötelező nyűg? NEM kell, hogy így legyen!
Hogyan intézd el akár 2 perc alatt a műszaki vizsgád?

Válogass kedvedre a műszaki vizsga bázisok közül, hiszen előzetesen már összegyűjtöttük azokat Neked, hogy megkönnyítsük a keresést!

Találd meg a számodra legmegfelelőbb helyszínt, legyen az akár a legközelebbi, akár a legolcsóbb, akár a leggyorsabb műszaki vizsga bázis…

…és kérj időpontot akár azonnal a szerviz közvetlen elérhetőségén!
Milyen előnyökkel jár ez Neked?

Garantáljuk Neked, hogy…

…a feltüntetett műszaki vizsga árak semmilyen rejtett költséget nem tartalmaznak, már a végösszeget jelentik

…az összes műszaki vizsga ár tartalmaz egy teljes előzetes átvizsgálást, így biztosan nem veszítheted el a befizetett műszaki vizsga díjat

…a honlapunkon szereplő összes szerviz saját vizsgasorral rendelkezik, így akár a helyszínen is megvárhatod a műszaki vizsgád!
Hol tudok műszaki vizsgáztatni?

Nincs más dolgod, mint kiválasztani, hogy hol szeretnél műszaki vizsgáztatni. Kattints az adott városra vagy kerületre!

Műszaki vizsga áraink:

Műszaki vizsga áraink: lsd képek

Szolgáltatások
Eredetiségvizsgálat
Eredetiség vizsgálat: Bizonyára már Benned is felmerült többször a gondolat, hogy miért kell egy már korábban megvizsgált járművet vásárláskor, eladáskor ismételten eredetiségvizsgálatra elvinni.
Műszaki vizsga
Műszaki vizsga, környezetvédelmi vizsgálat.Szolgáltatásainkat a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött megállapodás alapján végezzük. Műszaki vizsga telephelyünkön A feladatokat jól képzett, az előírt végzettségi követelményeknek megfelelő alkalmazottaink látják el.
Tachográf vizsgálat.
Tachográf vizsgálat. Minősítés A mérőkészülék pontosságának, helyes működésének ellenőrzése. Előírt gyakorisága: hat évente. Korábban a menetíró készülék mérési képességeit az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) –val kellett ellenőriztetni, hitelesítettni. A mérésügyi törvény változása óta ezen készülékek kikerültek a hitelesítendő eszközök köréből, így az időszakos minősítésüket – feljogosítása, felkészült személyzete, vizsgáló és mérőeszközeinek köre alapján – a Autó Filus Kft. is végezheti.

Kapcsolat:

Nyitva tartás:
Hétfőtől – Péntekig: 7:30 – 16:30-ig
szombat – vasárnap szünnap

Címünk:
2030 Érd, Erika út 4-6

Telefon:
0623/361-187
0630/630-9652

Ügyvezető
Lendvai József